یادگاری

ابروهای کشیده دوست داشت و موهای بلند.

به  بلندی موها و کشیدگی ابروهایم نگاه می کنم.

جای او که نیست.

...

/ 2 نظر / 21 بازدید
x

بلفی نیستید شما ؟[متفکر]