رها

 

پرده اتاق خودش را دست باد داده است.

رها و شاد در هوا چرخ می خورد

حال من را دارد

وقتی که در دست خدا هستم.

...

هی! رفیق!

دکمه ON و OFF را که می گفتی، یادت هست؟

وقتی که داری به سمت OFF متمایل می شوی، دلت هنوز پیش اوست؟

من دارم off می شوم .

و منتظرم که قبل از رسیدن به off، کاری کند، حرکتی، حرفی...

که ورق برگردد.

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
x

این دکمه هه کجاست ... ؟ زود باش بگو اگر منظورت از رفیق منم !!![زبان]

بب

آلک

درسته هر گردی گردو نیست ! اما (: !!