غصه داره در می زنه/ مهمون ناخونده دارم..

 

انگار

وقتی که رفت،

کلمه ها رو هم با خودش برد.

جند ساله می خوام بنویسم و نمی تونم؟

سال شد؟

نمی دونم.

لپ تاپ و کمی ِ وقت بهانه ست.

نمی تونم.

اما...

باید بنویسم.

اگر نه،....

دیوونه می شم.

/ 1 نظر / 27 بازدید
x

[تایید]