مرداد 97
1 پست
تیر 97
3 پست
مهر 96
1 پست
تیر 94
2 پست
دی 93
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
7 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
14 پست
بهمن 89
7 پست
دی 89
7 پست
آذر 89
14 پست
آبان 89
8 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
6 پست
اسفند 86
6 پست
بهمن 86
11 پست
دی 86
10 پست
آذر 86
6 پست
آبان 86
7 پست
مهر 86
8 پست
شهریور 86
14 پست
مرداد 86
10 پست
تیر 86
7 پست
خرداد 86
7 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
7 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
11 پست
مهر 85
8 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
3 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
5 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
5 پست
دی 83
6 پست
آذر 83
6 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
10 پست
مرداد 83
8 پست
تیر 83
10 پست
خرداد 83
10 پست
اسفند 82
24 پست
بهمن 82
23 پست
دی 82
27 پست
آذر 82
22 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
6 پست
فصل_نو
3 پست
زمستان
18 پست
زندگی
45 پست
شعرهایم
1 پست
تولد
2 پست
خواب
4 پست
خاطره
3 پست
تکنیک
7 پست
تو_نوشت
1 پست
نامه
6 پست
ساشا
2 پست
خدا_جون
7 پست
دوست
4 پست
بهار_91
3 پست
بهار_90
6 پست
هفت_سین
1 پست
استقبال
1 پست
سی_سالگی
2 پست
بازگشت
2 پست
رمزی
1 پست
آغاز
8 پست
یادبود
5 پست
اعترافات
4 پست
از_دیگران
15 پست
از_سفرها
4 پست
بارون
1 پست
آسمون
1 پست
کویر
2 پست
گذران
25 پست
مرگ
6 پست
تنهایی
4 پست
وهمی
15 پست
غار
2 پست
آخرین
2 پست
اردیبهشت
2 پست
تسلسل
2 پست
بهشت
1 پست
نینوا
1 پست
اولین_ها
1 پست
بهار_88
3 پست
پروانگی
1 پست
قاصدک
3 پست
یلدانوشت
1 پست
...
3 پست
قیصر
1 پست
ماهی
1 پست
بهار_87
3 پست
خودکشی
1 پست
وان
1 پست
دروغ
1 پست
محبت
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...